maskmask

Gospodarka odpadami to dziedzina, która wymaga starannie opracowanych dokumentów prawnych. Regulują one zarówno zasady zbiórki odpadów, jak i ich przetwarzania, utylizacji i odzyskiwania. Nakładają obowiązki na przedsiębiorców i gospodarzy domów oraz wskazują sankcje za niewywiązanie się z nich.

Ustawa o odpadach

Gospodarkę odpadami w Polsce reguluje ustawa, która została uchwalona w nowej formie 14 grudnia 2012 roku. To efekt nowelizacji obowiązujących wcześniej przepisów. Dostosowała ona dokument zarówno do wymogów unijnych, jak i do nowej polityki państwa w tym zakresie. Wśród wprowadzonych zmian znalazły się między innymi nowe pojęcia wskazujące na kierunek, jaki przyjęła polityka gospodarowania odpadami. Te pojęcia to:

 • przygotowanie do ponownego użycia,
 • przetwarzanie,
 • selektywne zbieranie,
 • bioodpady
 • odpady zielone.

Zmianie uległo również kilka definicji, które rozszerzono o aspekt przetwarzania. Przekształcenia treści wyraźnie sugerują nową tendencję do promowania znaczącego udziału recyklingu, czyli odzyskiwania surowców z wyeksploatowanych, zużytych i wyrzuconych na śmietnik produktów.

Procesy recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania w myśl ustawy

Ustawa o odpadach ma załączniki, które zawierają listę nowych procesów odzysku i unieszkodliwiania. Odzysk odpadów ciekłych i stałych oznaczany jest symbolem R oraz cyframi od 1 do 13. Unieszkodliwianie symbolizuje litera D i cyfry od 1 do 15. Wśród nowych metod odzyskiwania wymienia się między innymi:

 • wykorzystanie w charakterze paliwa (R1),
 • recykling substancji organicznych przez kompostowanie (R3),
 • odzysk metali i ich związków (R4),
 • regenerację kwasów i zasad (R6),
 • powtórną rafinację olejów (R9).

Z kolei nowa lista procesów unieszkodliwiania odpadów obejmuje miedzy innymi:

 • składowanie w gruncie lub na powierzchni (D1),
 • biodegradację (D2),
 • składowanie w specjalnie projektowanych składowiskach (D5),
 • odprowadzanie do wód (D6) oraz do mórz i oceanów (D7),
 • przekształcanie termiczne na lądzie (D10) i na morzu (D11).

W poprzedniej wersji ustawy obowiązywały też oznaczenia R14 i R15, których nie przewiduje Unia Europejska. Obecnie zostały one włączone w inne punkty.

Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.